Препис-извлечение от Протокол № 97

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.09.2011 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП - план за застрояване за ПИ № 004025, местност „Край село”, землище на с.Шереметя – относно промяна предназначението на земята за „жилищни нужди”, план – схема за електроснабдяване, парцеларен план за трасе на силов кабел 1 кV, план за регулация за обединяване на ПИ № № 83123.4.25 и ПИ № 82123.52.11 в един имот ПИ № 83123.52.11 и изменение на ПУП – план за застрояване за ПИ № 82123.52.11 / променено предназначение на ПИ № 83123.52.11 по плана на новообразуваните имоти за територия по § 4 от ЗСПЗЗ с решение № КЗЗ-06 от 02.08.2007г. на Областна дирекция „Земеделие и гори” Велико Търново/.

 

РЕШЕНИЕ № 1493

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план- план за застрояване за ПИ № 83123.4.25, местност „Край село”, землище на с. Шереметя относно промяна предназначението на имота и план-схема за електрификация към ПУП., парцеларен план за трасе на силов кабел 1 кV, преминаващо през имоти - № 83123.0.220, № 83123.53.25 – полски път, № 83123.0.1186 – полски път, № 83123.4.9 – полски път, № 83123- улица в населеното място и достига до новообразувания имот № 83123.52.11, план за регулация за обединяване на ПИ № № 83123.4.25 и ПИ № 82123.52.11 в един имот ПИ № 83123.52.11 и изменение на ПУП – план за застрояване за ПИ № 82123.52.11 / променено предназначение на ПИ № 83123.52.11 по плана на новообразуваните имоти за територия по § 4 от ЗСПЗЗ с решение № КЗЗ-06 от 02.08.2007 г. на Областна дирекция „Земеделие и гори” Велико Търново/. За новообразувания поземлен имот № 83123.52.11 се предвижда предназначение за „жилищни нужди” при следните устройствени показатели: височина на сградите – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 60 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 1,0, минимална озеленена площ – 40 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/