Препис-извлечение от Протокол № 97

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.09.2011 година.

 

ОТНОСНО: Проект за ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 кV и фундамент за монтиране на СРС /мачтов трафопост/ в ПИ № 000.113, землище на с. Присово за външно ел захранване на дърводелска работилница в УПИ ХХХІІ от кв.2 по плана на с.Присово и съгласие за учредяване право на строеж по реда на Закона за енергетиката.

 

РЕШЕНИЕ № 1497

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за кабелна линия 1кV за външно ел захранване на обект: "Дърводелска работилница” в УПИ ХХХІІ от кв. 2 по плана на с. Присово, с трасе, което започва от нов въздушен мачтов трафопост, монтиран на СРС в оста на съществуващ ЕП ”Йовковци” и преминаващо през ПИ № 000113 – дере, публична общинска собственост.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 37 ал.4 т.4 във връзка с чл.7 ал.2 изр. Второ от ЗОС, чл.54 ал.4 т.4 от НРПУРОИ, във връзка с чл.62 ал.2 от Закона за енергетиката, Общински съвет Велико Търново дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху общинска земя – поземлен имот №000113 по плана за земеразделяне на землище с. Присово, за изграждане на бетонов фундамент със ЗП от 4,00 кв.м. за монтиране на нов стоманенорешетъчен стълб /СРС/ и за сервитутна ивица с площ от 87,00 кв.м. на подземно трасе на кабелно ел. захранване 1 кV на недвижим имот частна собственост – обект «Дърводелска работилница» в УПИ ХХХІІ от кв. 2 по плана на с. Присово, в полза на “EON– БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица.

3. Утвърждава експертната оценка за учредяване възмездно право на строеж и сервитут върху общинска земя, изготвена от оценител на имоти “Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 1 400 /хиляда и четиристотин/ лева.

4. Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя, “EON –БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица,следва да заплати стойността на учреденото право на строеж в размер на1 400 /хиляда и четиристотин/ лева по сметка на Община Велико Търново BG43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АДФЦ Велико Търново КОД 44 59 00, BIC КОД SOMBBGSF,2% режийни разноски по сметка на Община Велико Търново BG36 SOMB9130 31 24758000 при“ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново,2,5% местен данък по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB9130 84 24761244 при“ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, както и 192 /сто деветдесет и два/ лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново BG97 SOMB9130 33 24758001, BICKOД SOMBBGSF.

5. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по учредяване възмездно право на строеж в съответствие с разпоредбите на настоящото решение, изискванията на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, след влизане в сила на подробен устройствен план – парцеларен план за кабелна линия 1кV за външно ел захранване на обект: ”Дърводелска работилница” в УПИ ХХХІІ от кв.2 по плана на с. Присово, с трасе, което започва от нов въздушен мачтов трафопост, монтиран на СРС в оста на съществуващ ЕП ”Йовковци” и преминаващо през ПИ № 000113 – дере, публична общинска собственост.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/