Препис-извлечение от Протокол № 5

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 04.12.2007 година.

 

ОТНОСНО: Закупуване на земеделски земи - общинска собственост възоснова на актовете по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

 

РЕШЕНИЕ № 15

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет гр. Велико Търново приема оценките на земеделски земи изготвени съгласно Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи /ДВ бр. 75/1209.2006 г./, както следва:

 

по

ред

Имот № дка лева местност

Населено

място

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

 

503.2

505.12

505.5

505.7

505.8

505.9

506.13

506.14

506.21

506.27

506.31

507.3

507.5

507.6

507.7

507.8

508.7

509.3

509.4

509.8

510.2

511.3

512.1

514.4

517.1

519.1

520.1

521.1

521.2

521.3

521.4

522.17

522.3

522.5

525.1

525.3

525.7

526.1

526.3

526.5

527.10

527.11

527.4

527.8

534.3

538.1

 

0,600

0,600

0.489

0.940

0.600

0.600

0.500

0,600

0.599

0.400

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.500

0.433

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.600

0.500

0.600

0.800

0.600

67,0

335,0

273,0

525,0

335,0

335,0

325,0

390,0

62,0

260,0

390,0

67,0

67,0

67,0

62,0

67,0

67,0

67,0

67,0

62,0

242,0

260,0

260,0

260,0

242,0

435,0

260,0

375,0

375,0

375,0

375,0

313,0

271,0

375,0

242,0

242,0

242,0

62,0

67,0

62,0

67,0

67,0

56,0

67,0

447,0

260,0

“Сеч.скала”

“Орничката”

“Орничката”

“Орничката”

“Орничката”

“Орничката”

“Боенчиното”

“Боенчиното”

“Боенчиното”

“Боенчиното”

“Боенчиното”

“Грамадата”

“Грамадата”

“Грамадата”

“Грамадата”

“Грамадата”

“Грамадата”

“Грамадата”

“Грамадата”

“Грамадата”

“Сипеите”

“Сипеите”

“Сипеите”

“Сипеите”

“Д.ливада”

“До реката”

“Лесково дере”

“Кантона” В-ци

“Кантона” В-ци

“Кантона” В-ци

“Кантона” В-ци

“Кантона” В-ци

“Кантона” В-ци

“Кантона” В-ци

“Ярманчевото”

“Ярманчевото”

“Ярманчевото”

“Гробища Девет.”

“Гробища-Девет.”

“Гробища-Девет.”

“Под пътя-Шод.”

“Под пътя-Шод.”

“Под пътя-Шод.”

“Под пътя-Шод.”

“Текиев трап”

“Сипеите”

с. Габровци

с.Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с.Габровци

с.Габровци

с.Габровци

с.Габровци

с.Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

с. Габровци

 

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /ХРИСТО ХРИСТОВ/