Препис-извлечение от Протокол № 15

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.04.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет на План за действие за 2007 г. към Стратегия за равни възможности на хора с увреждания в община Велико Търново 2004-2007 г., Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в община Велико Търново 2008-2011 г. и План за действие за 2008 г.

 

РЕШЕНИЕ № 150

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.5, ал. 3 от Закона за интеграция на хора с увреждания, Великотърновски Общински съвет

  1. Приема Отчет за изпълнение на дейностите заложени в Плана за действие за 2007 година към Стратегия за равни възможности на хора с увреждания в община Велико Търново 2004-2007 г.
  2. Приема Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2008-2011 година.
  3. Приема План за действие за 2008 година към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2008-2011 г.

 

Приложение:

  1. Отчет за изпълнение на дейностите заложени в Плана за действие за 2007 година към Стратегия за равни възможности на хора с увреждания в община Велико Търново 2004-2007 г.
  2. Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в община Велико Търново 2008-2011 година.
  3. План за действие за 2008 година към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в община Велико Търново 2008-2011 г.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/