Препис-извлечение от Протокол № 97

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.09.2011 година.

 

ОТНОСНО: Отписване на стойността на бракувани ДМА от активите на „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново 100% общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 1501

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 4 и т. 7 и чл. 149, ал. 2 от ТЗ, чл. 18, т. 7 във връзка с чл. 18, т. 4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за отписване на стойността на бракувани ДМА: инв. № 204226, ПЛОЩАДКА ЗА МИЕНЕ НА АВТОМОБИЛИ, стойност - 11 851.09лв., амортизационен план към 31.07.2011 г., Сметка 2031- Съоръжения; инв. № 204227, ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ, стойност – 9 268.33лв., амортизационен план към 31.07.2011 г., Сметка 2031- Съоръжения; инв. № 204229, АВТОМИВКА, стойност - 4 451.60лв., амортизационен план към 31.07.2011 г., Сметка 2031- Съоръжения; инв. № 204246, АВТОМИВКА-осн.ремонт към инв. № 204229, стойност - 26 178..37лв., амортизационен план към 31.07.2011 г., Сметка 2031- Съоръжения и инв. № 204228, НАФТОКОЛОНКА и КПП, стойност - 577.75 лв., амортизационен план към 31.07.2011 г., Сметка 2031- Съоръжения от активите на „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново 100% общинска собственост на обща стойност 52 327.14 лв. за сметка на собствения капитал на „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново в часта на други резерви, записани в счетоводния баланс на „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново към 30.06.2011 г.
  2. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново да предприеме необходимите действия по актуализиране на счетоводния баланс на дружеството.
  3. Задължава Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/