Препис-извлечение от Протокол № 97

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.09.2011 година.

 

ОТНОСНО: Удължаване срока на ликвидация на „ПИЕНО” ЕООД гр.Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1502

 

  1. На основание основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 266 ал.2, чл. 268, ал. 1 и чл. 271 от ТЗ, чл. 18, т. 1, т. 9 и чл. 56 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества предлагам Великотърновски Общински съвет удължава срока на ликвидация на „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр. Велико Търново с нови 5 /пет/ месеца от дата на изтичане на първоначалния срок по т. ІІ, 2. от Решение № 1126/ 18.11.2010 г. на Великотърновски Общински съвет до 31.12.2011 г.
  2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи анекс към Договора за ликвидация с Ликвидатора на дружеството „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново, инж. Тодор Василев Тодоров с ЕГН: 5202181542, л.к. № 114547489, издадена на 11.12.2001 г.от МВР гр. Велико Търново с постоянен адрес гр. Лясковец, ул. „Д-р Иван Касабов”, № 6 до изтичане на срока по т.1 от Решението.
  3. Задължава Ликвидатора на „ПИЕНО” ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново да впише новия срок по т. 1 в партидата на „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново в Агенция по вписванията – Търговски регистър и да предприеме всички необходими действия по осъществяването на ликвидацията на „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново по реда на гл. 17 от ТЗ и Решение № 1126/ 18.11.2010г. на Великотърновски Общински съвет до окончателното заличаване на фирмата от търговския регистър.
  4. Задължава Ликвидатора на „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр. Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/