Препис-извлечение от Протокол № 97

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.09.2011 година.

 

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка.

 

РЕШЕНИЕ № 1504

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема поправка на техническа грешка в текста на свое Решение № 1428 по протокол № 93 от 21.07.2011 г., както следва:

Било: „2.1.1. Сграда № 1 с идентификатор 10447.502.249.1, сграда за битови услуги със застроена площ 101 кв.м., сграда № 2 с идентификатор 10447.502.248.2/складова база/, склад със застроена площ 31 кв.м. и сграда № 3 с идентификатор 10447.502.249.3, промишлена сграда със застроена площ 103 кв.м. с обща балансова стойност на недвижимия имот от 26 499.28лв.-счетоводен амортизационен план материали Д.А. за месец май година 2011, группа 203, инв. № 203076 за сметка на собствения капитал на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново в часта на други резерви, записани в счетоводния баланс на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново към 31.03.2011г. ”

Става:„2.1.1. Сграда №1 с идентификатор 10447.502.249.1, сграда за битови услуги със застроена площ 101 кв.м., сграда №2 с идентификатор 10447.502.249.2 хангар, депо, гараж с обща застроена площ 655.00кв.м. и сграда №3 с идентификатор 10447.502.249.3, промишлена сграда със застроена площ 103кв.м. с обща балансова стойност на недвижимия имот от 26 499.28лв.-счетоводен амортизационен план материали Д.А. за месец май година 2011, группа 203, инв. № 203076 за сметка на собствения капитал на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново в часта на други резерви, записани в счетоводния баланс на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново към 31.03.2011г. ”

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/