Препис-извлечение от Протокол № 97

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.09.2011 година.

 

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка.

 

РЕШЕНИЕ № 1505

 

На основание чл. 21. ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема поправка на техническа грешка в текста на свое решение № 1427 по протокол № 93 от 21.07.2011 г., както следва:

Било: „3.1. Община Велико Търново прехвърля на „Конекс" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски" №29, представлявано от Васил Иванов Велчев, правото на собственост върху части от общински имоти с площ в размер на 242,50 кв.м., представляващи част от УПИ IX „за озеленяване" от кв.237, актуван с акт за публична общинска собственост №4862/24.03.2011 г.. които съгласно ЧИ на ПУП-ПР попадат в УПИ VII „за търговия и услуги" от кв.237 по ПУП на гр. Велико Търново, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 38 164 лева без начислен ДДС."

Става: „3.1. Община Велико Търново прехвърля на „Конекс" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски" №29, представлявано от Васил Иванов Велчев, правото на собственост върху части от общински имоти с площ в размер на 242,50 кв.м., представляващи част от УПИ IX „за озеленяване" от кв.237, актуван с акт за публична общинска собственост №4862/24.03.201 1 г„ които съгласно ЧИ на ПУП-ПР попадат в УПИ VII „за търговия и услуги" от кв.237 по ПУП на гр. Велико Дърново, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 45 590 лева бе начислен ДДС."

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/