Препис-извлечение от Протокол № 98

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 07.10.2011 година.

 

ОТНОСНО: Писмо от Управителя на СБАЛПФЗ „Д-р Треймън” ЕООД гр. Велико Търново, Вх. № 4304/ 28.07.2011 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1508

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие СБАЛПФЗ „Д-р Треймън” ЕООД гр. Велико Търново да кандидатства пред банки и да получи кредит от банката, предлагаща най – изгодни за дружеството условия, в размер до 800 000 /осемстотин хиляди/ лева. Като обезпечение на вземането на банката да бъде учредена ипотека върху сградата на Диагностично-консултативния блок на болницата, находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Хр. Караминков” № 19.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/