Препис-извлечение от Протокол № 98

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 07.10.2011 година.

 

ОТНОСНО: Разглеждане на проект за частично изменение на ПУП -план за регулация за УПИ III- за парк от кв. 339 по плана на гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1510

 

На основание чл. 62-а, ал. 3, т. 2 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие Кметът на общината да одобри проект за частично изменение на ПУП - план за регулация за УПИ III- за парк от кв. 339 по плана на гр. Велико Търново - промяна на западната улично- регулационна граница, спрямо проектна улица с ОК ОК 8745-8744, като се осигурява оптимална транспортна връзка с изградената пътна
връзка; промяна дворищно-регулационните граници между УПИ III - за парк, УПИ II - за църква и парк и УПИ I-за парк от същия квартал, по кафявите линии отразени върху проекта.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/