Препис-извлечение от Протокол № 98

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 07.10.2011 година.

 

ОТНОСНО: Молба с вх. № 94-КК-879/ 29.08.2011 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1515

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Александра Анатолиева Добрева с ЕГН 0941201418.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/