Препис-извлечение от Протокол № 15

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.04.2008 година.

 

ОТНОСНО: Замяна на недвижим имот.

 

РЕШЕНИЕ № 152

 

На основание чл.21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл.40 ал.1 от ЗОС и чл.46, ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Велико Търново,

1. Дава съгласие за замяна на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ:

- урегулиран поземлен имот ХХ /двадесет/ от строителен квартал 28 /двадесет и осем/ по ПУП на гр. Велико Търново, с площ от 391 /триста деветдесет и един/ кв.м., отреден “за обществено обслужване”, актуван с акт за частна общинска собственост №4326/20.08.2007 г.,

срещу следните жилищни имоти, а именно:

2. Утвърждава цена на недвижимия общински имот в размер на 153 000 /сто петдесет и три хиляди/ лева без начислен ДДС.

3. Утвърждава експертните оценки на частните имоти, изготвени от лицензиран оценител „Инвестстрой – 92” ЕООД Велико Търново, както следва:

Молителят да предложи допълнително апартаменти до цената на общинския имот. Цената на апартаментите да бъде утвърдена от Великотърновския общински съвет.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/