Препис-извлечение от Протокол № 98

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 07.10.2011 година.

 

ОТНОСНО: Преписка с Вх. № 02-23/ 30.06.2011 г. за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Илияна Емилова Рашева с настоящ адрес гр. Велико Търново, ул. „Поборническа” № 1, ет. 2.

 

РЕШЕНИЕ № 1522

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид становището по компетентност на Директора на ТП на НОИ и размера на задължението, Великотърновски общински съвет дава мнение да се опрости дължимата сума в размер на 1841,14 лв. на лицето Илияна Емилова Рашева, тъй като същата представлява събираемо държавно вземане.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/