Препис-извлечение от Протокол № 98

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 07.10.2011 година.

 

ОТНОСНО: Преписка с Вх. № 02-20/ 17.06.2011 г. за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Велислава Йорданова Тодорова с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „Мария Габровска” № 4, вх. Ж, ап. 2.

 

РЕШЕНИЕ № 1526

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид становището по компетентност на Директора на ТП на НОИ, съгласно § 21 от ПЗР на ЗИД на Кодекса за социално осигуряване и влошеното здравословно състояние на лицето, Великотърновски общински съвет дава мнение да се опрости дължимата сума в размер на 147,88 лв. на лицето Велислава Йорданова Тодорова, тъй като същата представлява несъбираемо държавно вземане.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/