Препис-извлечение от Протокол № 15

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.04.2008 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот.

 

РЕШЕНИЕ № 154

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.4 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 4 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез замяна на общинско място с площ от 107 /сто и седем/ кв.м., актувано с АОС №4443/20.03.2008 г., представляващо 107/1634 идеални части от новообразуван УПИ ХLVІІІ-3915 /урегулиран поземлен имот четиридесет и осем римско три хиляди деветстотин и петнадесет арабско/, срещу част от имот пл.№ 3915 /три хиляди деветстотин и петнадесет/ с площ от 173 /сто седемдесет и три/ кв.м. попадаща в улична регулация, в строителен квартал 167 /сто шестдесет и седем/ по ПУП на гр. Велико Търново, собственост на „ДИМИАН” ООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Георги Бакалов” №13 с управители Димитриос Троянос и Анастасиос Бобоцис чрез пълномощник Цветомир Иванов Русев.
  2. Утвърждава експертната оценка на общинския имот, в размер на 16 478 лева /шестнадесет хиляди четиристотин седемдесет и осем лева/, и експертната оценка на частния имот, в размер на 22 180 лева /двадесет и две хиляди сто и осемдесет лева/, и двете изготвени от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново. Община Велико Търново не дължи доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на замяната. Молителите са длъжни да заплатят следните суми: 2% режийни разноски върху по-голямата стойност, в размер на 443,60 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 443,60 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка, в размер на 144 лева, по сметка на Община Велико Търново.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/