Препис-извлечение от Протокол № 15

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.04.2008 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба.

 

РЕШЕНИЕ № 155

 

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие да бъде прекратена съсобствеността чрез продажба на общинско място с площ от 30 /тридесет/ кв.м., представляващо 30/ 440 идеални части от незастроен УПИ Х-98 /урегулиран поземлен имот десет римско деветдесет и осем арабско/ от строителен квартал 7 /седем/ по РП на с. Миндя, Община Велико Търново, актувано с АОС №4356/01.10.2007 г., останалата част от който е собственост на Явор Цветанов Дойнов от гр. София, ЖК „Дружба”, бл. 3, вх.”А” и Снежана Цветанова Дойнова от гр. София, ЖК „Дружба 2”, бл.268, вх.”В”.
  2. Утвърждава експертната оценка на общинско място с площ от 30 /тридесет/ кв.м., представляващо част от УПИ Х-98 от строителен квартал 7 по РП на с. Миндя, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 210 /двеста и десет/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени от молителите по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Молителите следва да заплатят и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски в размер на 4,20 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при „Общинска банка” АД клон Велико Търново; 2% местен данък в размер на 4,20 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново и 60 лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността при спазване изискванията на ЗОС и НРПУРОИ.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/