Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.04.2008 година.

 

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на строеж върху недвижим имот общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 157

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие недвижим имот публична общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот ІV /четири римско/ от строителен квартал 507 /петстотин и седем/ по ПУП на гр.Велико Търново, жк „Картала”, с площ от 600 /шестстотин/ кв.м., отреден „за обществени нужди”, актуван с АОС №3303/06.07.2006 г., да бъде обявен за частна общинска собственост.
  2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал.4 т.3 и чл.37 ал.6 т.2 от ЗОС, чл. 54 ал.4 т.3 и чл.54 ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на строеж без търг или конкурс в полза на Света Великотърновска митрополия с адрес гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” №25, БУЛСТАТ 104042503, представлявано от Великотърновски Митрополит Григорий, върху недвижим имот общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот ІV /четири римско/ от строителен квартал 507 /петстотин и седем/ по ПУП на гр.Велико Търново, жк „Картала”, с площ от 600 /шестстотин/ кв.м., отреден „за обществени нужди”, актуван с АОС № 3303/ 06.07.2006 г., за изграждане на православен храм „Света Петка Търновска”.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по учредяване безвъзмездно право на строеж, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/