Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.04.2008 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване и обявяване в ликвидация на „Евробазар-Велико Търново”АД – гр. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 159

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за месното самоуправление и местната администрация и чл.8 т.2, чл. 12, ал.3, т.3, чл.34 и чл. 43, ал.1, т.1 и т.3 и ал.2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, чл. 221, т.1, т.3, чл. 223, ал.1 във връзка с чл. 2521 ал.1, т.1 и чл. 266 и следващи от Търговския закон и чл. 26, т.1, т.2 и т.8, чл. 28, ал.1 и ал. 3 от Устав на акционерното дружество „Евробазар-Велико Търново” АД /11.10.1999г./, Великотърновски Общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да внесе до Съвета на директорите на „Евробазар-Велико Търново” АД и изпълнителния директор на „Евробазар-Велико Търново” АД искане за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Евробазар-Велико Търново” АД при следния дневен ред:

  1. Промяна в устава на дружеството в чл. 28, след ал.4 се създава ал. 5 със следния текст: „ Ако няма издадени акции на приносител, свикването на ОСА може да стане само с писмени покани до всеки акционер, вписан в Книгата на акционерите, съгласно чл. 223, ал.3 от ТЗ и раздел трети, чл. 26, т. 2 от Устава на „Евробазар-Велико Търново” АД.
  2. Прекратява и обявява в ликвидация „Евробазар-Велико Търново”АД със седалище в град Велико Търново.
  3. Определя срок за ликвидацията – 6 /шест/ месеца от обявяване на решението и поканата до кредиторите в ДВ.
  4. Избира за ликвидатор Васил Константинов Камбов с ЕГН: 3412041006, жител и живущ в гр.Варна, ж.к. „Чайка”, бл. 40, ет. 6, ап. 21, досегашен изпълнителен директор на дружеството.
  5. Възлага на ликвидатора в 5 - дневен срок от излизане на решението на ВТОС да покани кредиторите, чрез ДВ и да предприеме действия по осъществяването на ликвидацията на „Евробазар-Велико Търново” АД със седалище в град Велико Търново по реда на гл. 17 от ТЗ до окончателното заличаване на фирмата от търговския регистър на ВТОС.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/