Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.04.2008 година.

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот общинска собственост за изграждане на стоматологичен кабинет.

 

РЕШЕНИЕ № 162

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 2 ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и доклад на Началник отдел “Общинска собственост”, Великотърновски общински съвет

  1. Дава съгласие част от имот, намиращ се в сградата на Кметство с. Вонеща вода, представляващ помещение с площ 17,92 кв.м, да бъде обявено за частна общинска собственост.
  2. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 от Закона за общинска собственост и чл. 17 ал. 2 т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост намиращ се в сградата на Кметство с. Вонеща вода, представляващ помещение с площ 17,92 кв.м за стоматологичен кабинет.
  3. Отдаването под наем да става по реда на НРПУРОИ без търг или конкурс по цени в размер на 10 % от наемната цена, определена по методиката за формиране на начални тръжни цени на лекари и стоматолози за извънболнична медицинска помощ.
  4. Разходите по ремонта на помещението, обзавеждането и пускането му в експлоатация да бъдат за сметка на наемателя.
  5. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по сключване на наемен договор.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/