Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.04.2008 година.

 

ОТНОСНО: Съгласие, по реда на § 9 от Преходни и заключителни разпоредби от Наредба № 7/2003 г., изм.2005 г., за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 

РЕШЕНИЕ № 164

 

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и реда по § 9 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 7/2003 г., изм.2005 г. за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Великотърновски Общински съвет

Предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да даде съгласие за отклонение от правилата и нормите, определени в чл. 73, т. 2 на същата Наредба, за одобряване на проект за частично изменение на ПУП – план за застрояване за УПИ ХІІ-3198 за обществено обслужване и жилищно застрояване от кв. 107 по плана на гр.Велико Търново – завишаване височината на жилищна сграда с офиси и магазини (блокове А, В и С) от 15,00 м на 24,00 м.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/