Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.04.2008 година.

 

ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за изграждане на подземен паркинг .

 

РЕШЕНИЕ № 166

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 37 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл. 54 ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ, чл. 188 ал. 1 и ал.5 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет

1. Дава съгласие да бъде обявен конкурс за учредяване право на строеж – подстрояване на недвижим имот публична общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ХІV /четиринадесет римско/ от строителен квартал 24 /двадесет и четири/ по ПУП на гр. Велико Търново, целият с площ от 1 000 кв.м., отреден „за спортни атракции, озеленяване, трафопост и подземен паркинг” с цел изграждане на подземен паркинг на две нива при обезщетение в полза на Община Велико Търново – не по-малко от 20 % от общата разгъната застроена площ на бъдещия обект, включващи обособяване на ниво улица на зелени площи и детска площадка и съоръжения за развлечения.

 

2. Утвърждава следните приоритетни условия за участие в конкурса:

2.1. Обезщетение в полза на Община Велико Търново – не по-малко от 20 % от общата разгъната застроена площ на бъдещия обект и обособяване на ниво улица на зелени площи и детска площадка и съоръжения за развлечения

2.2. До участие в конкурса се допускат юридически лица, регистрирани в Камарата на строителите;

2.3. Кандидатите следва да представят идеен проект, придружен от геоложки доклад, одобрен от Община Велико Търново, за бъдещото подстрояване с цел изграждане на подземен паркинг;

2.4. За участие в конкурса кандидатите следва да внесат по сметка на Община Велико Търново гаранция за участие в размер на 100 000 лева;

2.5. Кандидатите за участие следва да представят необходимите доказателства за финансова стабилност и опит в строителния бранш;

2.6. Кандидатите да нямат задължения към Община Велико Търново

2.7. Бъдещият инвеститор се задължава да запази съществуващия в имота трафопост или при нанесени щети, да го възстанови в първоначалния му вид..

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по организиране и провеждане на конкурсната процедура при спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/