Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.04.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на размер на дължимо обезщетение съгласно Решение № 1423/ 07.06.2007 г. на Великотърновски Общински съвет.

 

РЕШЕНИЕ № 167

 

На основание чл. 23, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 25 от ЗОС, чл. 205, ал.1, т. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет

 

Дава съгласие за общещяване на собствениците – Любомир Валентинов Шапков и Стоянка Георгиева Киоврекис, съгласно нот. акт № 100, т. 4 дело № 3499/ 1998 г., на н. а. № 14, т. 3 дело № 946/ 1970 и нот. акт № 43, т. 2, дело № 290/ 2006 г. за Поземлен имот № 3194 а, кв. 102, за изграждането на обект: благоустройствено мероприятие – озеленяване по плана на населеното място /Публична общинска собственост/, както следва:

 • Рзмерът на дължимото обезщетение за Поземлен имот № 3194 а, кв. 102 с площ 90 кв. м, е на обща стойност 21 240.00 лв. съгласно изготвена и приложена експертна оценка от лицензиран оценител.
 • В скицата да се запише „За озеленяване”.
 • ВЯРНО:

              /Р. Грънчаров/

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /ХРИСТО ХРИСТОВ/