Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.04.2008 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба.

 

РЕШЕНИЕ № 168

 

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие да бъде прекратена съсобствеността чрез продажба на общинско място с площ от 560 /петстотин и шестдесет/ кв.м., представляващо 560/ 3892 идеални части от незастроен УПИ ХІІ-159 /урегулиран поземлен имот дванадесет римско сто петдесет и девет арабско/ от строителен квартал 60 /шестдесет/ по РП на с. Миндя, Община Велико Търново, актуван с АОС № 4395/ 22.11.2007 г., останалата част от който е собственост на Кръстю Иванов Малаков от гр. Велико Търново, ул. „Трети март„ №2, вх. „Б”.
  2. Утвърждава експертната оценка на общинско място с площ от 560 /петстотин и шестдесет/ кв.м., представляващо част от УПИ ХІІ-159 от строителен квартал 60 по РП на с.Миндя, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 3 920 /три хиляди деветстотин и двадесет/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени от молителя по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Молителят следва да заплати и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 78,40 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при „Общинска банка” АД клон Велико Търново; 2 % местен данък в размер на 78,40 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново и 60 лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността при спазване разпоредбите на ЗОС и НРПУРОИ.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/