Препис-извлечение от Протокол № 5

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 04.12.2007 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на отчет за извършени разходи за командировка в страната от Стефан Борисов Ботев - ВРИД Кмет на Община Велико Търново за периода от 31.10.2007 г. – 07.11.2007 г.

 

РЕШЕНИЕ № 17

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и Наредбата за командировките, Великотърновски Общински съвет

Одобрява разхода за извършената командировка в страната от Стефан Борисов Ботев – ВРИД Кмет на Община Велико Търново за периода 31.10.2007 г. – 07.11.2007 г. в размер на 203, 15 лв.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/