Препис-извлечение от Протокол № 16

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.04.2008 година.

 

ОТНОСНО: Закупуване на трети етаж от реституирана сграда, бивша клиника „Братя Георгиеви”

 

РЕШЕНИЕ № 172

 

На основание чл.21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 10 от ЗПСК, във връзка с Раздел VI, чл. 12, т. 13 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизация в Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

  1. Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да води преговори за закупуване на трети етаж от реституираната част на бивша клиника „Братя Георгиеви”, граничеща със сградата на Община Велико Търново със застроена площ от 299 кв. м. при цена не по-ниска от 1500 евро и не по-висока от 2000 евро на кв. м.
  2. Средствата за придобиване на дълготрайния актив след окончателното договаряне на крайната цена и одобрена от Великотърновски Общински съвет да бъдат осигурени от 9 процентовата сметка на Общинска агенция за приватизация, а при необходимост и недостиг разликата от сумата да бъде за сметка на краткосрочен кредит от банка.
  3. Резултатите от преговорите да бъдат внесени за обсъждане в Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол.
  4. На следващо заседание на Великотърновски Общински съвет, Кмета на Общината да информира за преговорите и окончателните параметри и източници на финансиране.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/