Препис-извлечение от Протокол № 17

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 15.05.2008 година.

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на Комисията за таен избор по чл. 9 от Правилник за организацията и дейноста на Великотърновски Общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинска администрация.

 

РЕШЕНИЕ № 173

 

На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 от Правилник за организацията и дейноста на Великотърновски Общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинска администрация, Великотърновски Общински съвет

 

Освобождава Димитър Пенчев Захариев от състава на Комисията за таен избор.

Избира за нов член на Комисията за таен избор Стефан Николов Стоянов.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/