Препис-извлечение от Протокол № 17

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 15.05.2008 година.

 

ОТНОСНО: Удължаване на срокът за управление на Общинското еднолично търговско дружество „Царевград Търнов” ЕООД – Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 176

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.50, ал.2 във връзка с чл.48 от НУУПСОЧКТД, Великотърновски Общински съвет

  1. Удължава Договора за управление на Даниел Димитров Панов, живущ в с. Арбанаси, ул. „29”, ЕГН 6710041467, л.к № 114496820/ 03.12.2001г., МВР – Велико Търново/ за Управител на „Царевград Търнов” ЕООД – Велико Търново за срок от 3(три) години, считано от 15.06.2008г. до 15.06.2011г. включително.
  2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи Анекс към Договора за управление с лицето, определено по т.1.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/