Препис-извлечение от Протокол № 17

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 15.05.2008 година.

 

ОТНОСНО: Включване в Годишния план за приватизация за 2008 година и откриване процедура за приватизация на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 177

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет реши:

  1. Изважда „Благоустройство” ЕООД – В.Търново от списъка на обектите , които няма да се приватизират през 2008 г. - Приложение № 3 на Годишния план за приватизация за 2008 година.
  2. Включва в Приложение № 1 на Годишния план за приватизация за 2008 година „Благоустройство” ЕООД – В.Търново.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново в 2 - седмичен срок от вземане на настоящото решение, да внесе предложение за преструктуриране на капитала на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново с цел запазване на дейности, свързани с обществени и социални функции и ангажименти на общината и пренасочването им в други общински търговски дружество .

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/