Препис-извлечение от Протокол № 17

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 15.05.2008 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие от 15.09.2000г. и Анекс към Договор за управление /15.09.2000г./ от 11.09.2006г.

 

РЕШЕНИЕ № 178

 

  1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, и във връзка с чл.147, ал. 2 от ТЗ, чл. 14, ал. 1, т. 1, чл. 51, ал. 1., т.4 и т.5, чл. 55, ал. 1, т. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, раздел VІІ, т. 1 от Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност със 100 % общинско участие от 15.09.2000г. и Анекс към Договор за управление /15.09.2000г./ от 11.09.2006г. сключен между Кмета на Община Велико Търново и инж. Димитър Милчев Йовков прекратява Договор за управление /15.09.2000г./ на инж. Димитър Милчев Йовков – Управител на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр. Велико Търново считано от 02.06.2008 г.
  2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за избор на нов Управител на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр. Велико Търново.
  3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 48, ал. 1 във връзка с чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община Велико Търново на следващо заседание на Великотърновски Общински съвет да внесе за одобрение предложение за избрания с конкурс управител.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/