Препис-извлечение от Протокол № 5

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 04.12.2007 година.

 

ОТНОСНО: Попълване състава на Постоянните комисии.

 

РЕШЕНИЕ № 18

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски Общински съвет

Избира за член на ПК по ОН, ПК по ККИНВИП и ПК по ПГОБК г-н Мирко Иванов Робов.

 

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/