Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.05.2008 година.

 

ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за първото тримесечие на 2008 г.

 

РЕШЕНИЕ № 181

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, чл. 17 и чл. 19, т. 1 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски Общински съвет

Приема Информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за тримесечието на 2008 г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/