Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.05.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Основния и Специализираните планове за защита при бедствия.

 

РЕШЕНИЕ № 184

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и във връзка чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, Великотърновски Общински съвет

Приема на Основен план за защита при бедствия и Специализирани планове за защита както следва:

 

Приложение:

1. Основен план за защита при бедствия

2. Специализирани планове за защита – 8 /осем/ броя.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/