Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.05.2008 година.

 

ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико.

 

РЕШЕНИЕ № 186

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема

 

  1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2008 г. и Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от нея.
  2. Инвестиционна програма 2008 година - Отчет I - во тримесечие.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/