Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.05.2008 година.

 

ОТНОСНО: съгласие за поемане на общински дълг и за получаване на кредит от банка или друга финансова институция за осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проекта преди възстановяването им от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”

 

РЕШЕНИЕ № 189

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет да вземе следните

 

Дава съгласие за поемане на общински дълг и получаване на кредит от банка или друга финансова институция за осигуряване на средства за покриване на разходите по проекта, преди те да бъдат възстановени, както и за финансиране на недопустимите разходи, ако проектът бъде финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/