Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.05.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и начин на приватизация на общинския дял във „ВТО Мултиком” АД - Велико Търново, представляващ 19 579 поименни акции, или 34 на сто от капитала на дружеството.

 

РЕШЕНИЕ № 190

 

На основание чл. 1,ал. 2, т. 1, чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 2 от ЗПСК и чл. 32, ал.1, т.2 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 1, т.1, чл. 5 и чл. 6, ал. 16 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 1347/ 19.04.2007 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски Общински съвет

1. Приема анализ на правното състояние и определя начин за продажба на 19 579 поименни акции от “ВТО Мултиком”АД - Велико Търново - общинска собственост, представляващи 34 на сто от капитала на дружеството - публичен търг с явно наддаване .

2. Утвърждава тръжна документация и договор за приватизационна продажба на 19 579 акции от “ВТО Мултиком”АД - Велико Търново, представляващи 34 на сто от капитала на дружеството.

3. Търгът да се проведе при следните условия:

3.1 Начална тръжна цена за продажба на 19 579 поименни акции от “ВТО Мултиком”АД - Велико Търново, представляващи 34 на сто от капитала на дружеството – 400 000 лева.

3.2 Стъпка за наддаване – 40 000 лева.

3.3 Дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник"; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

3.4 Цена на комплект тръжна документация - 600 лева /с ДДС/. Цената се заплаща в офиса на “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52, BIC код SOMB BGSF. Получаване на документацията от Общинска агенция за приватизация - ст.419 на Общината. Кандидатите за участие се легитимират пред ОбАП с документ за самоличност и документ за актуално съдебно състояние , а в случаите на упълномощаване - с нотариално заверено пълномощно.

3.5. Депозит за участие в търга – 150 000 лв. Внасят се по сметка BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.

3.6. Заплащане на тръжната цена и сключването на договор за продажба - в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF Непарични платежни средства не се приемат.

3.7 Срокове: за заплащане на тръжната документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; за получаване на тръжната документация - до 12,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; за оглед и посещения до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга - след закупена документация и издадено удостоверение от Об АП; за внасяне на депозит - до 16,00 часа на деня предхождащ датата на търга; за подаване на документи за участие до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга-в ст.419 на общината.

4. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет .

5. При неявяване на купувачи на обявената с това решение дата да се проведе повторен търг след 14 дни и при същите условия.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/