Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.05.2008 година.

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително и процесуално представителство.

 

РЕШЕНИЕ № 192

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 10, т. 4 от Правилника за дейността на Об АП, Великотърновски Общински съвет

Приема изменение и допълнение на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително и процесуално представителство, както следва:

Било: Чл.5. При възлагане на дейностите по чл.4, ал.1 и 2 възнаграждението и сроковете за изпълнение се определят в следните граници:

(1) За изготвяне на анализи на правното състояние и оценка на незастроени терени с площ до 1/един/ дка - от 100 /сто/ лева до 150 /сто и петдесет/ лева за отделен обект, като за обекти с площ над 1/един/ дка се допуска увеличение на офертната цена с 5 на сто за всеки следващ декар, но не повече от 100 процента;

(2) За изготвяне на анализи на правното състояние и оценка на обособени части, общински нежилищни имоти и незавършени обекти на строителството с прилежаща към тях земя или отстъпено право на строеж - от 150 /сто и петдесет / лева до 200 /двеста/ лева за отделен обект, като за обекти, които са с площ над 100 /сто/ кв. м. се допуска увеличение на офертната цена с 5 на сто за всеки следващ кв.м., но не повече от 100 процента.

Става: Чл.5.При възлагане на дейностите по чл.4, ал.1 и 2 възнаграждението и сроковете за изпълнение се определят в следните граници:

(1) За изготвяне на анализи на правното състояние и оценка на незастроени терени с площ до 1/един / дка - от 135 /сто тридесет и пет / лева до 200 /двеста / лева за отделен обект, като за обекти с площ над 1/ един/ дка се допуска увеличение на офертната цена с 5 на сто за всеки следващ декар, но не повече от 100 процента;

(2) За изготвяне на анализи на правното състояние и оценка на обособени части, общински нежилищни имоти и незавършени обекти на строителството с прилежаща към тях земя или отстъпено право на строеж от 200 /двеста/ лева до 270 /двеста и седемдесет/ лева за отделен обект, като за обекти, които са с площ над 100 /сто/ кв. м. се допуска увеличение на офертната цена с 5 на сто за всеки следващ кв.м., но не повече от 100 процента.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/