Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.05.2008 година.

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж.

 

РЕШЕНИЕ № 193

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 37 ал.4 т.4 от ЗОС, чл.54 ал.4 т.4 от НРПУРОИ, във връзка с чл.62 ал.1 от Закона за енергетиката, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху общинска земя – УПИ VІІ /урегулиран поземлен имот седем римско/ от строителен квартал 1 /едно/ по ПУП на гр. Велико Търново, целият с площ от 55 /петдесет и пет/ кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 4411/ 28.01.2008 г., за изграждане на обект: „Трафопост – бетонен комплексен трансформаторен пост /БКТП/, кабелни връзки Ср.Н и НН”, в полза на “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица.
  2. Утвърждава експертната оценка за учредяване възмездно право на строеж върху общинска земя, изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 11 000 /единадесет хиляди/ лева.
  3. Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя, „EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица, следва да заплати стойността на учреденото право на строеж в размер на 11 000 /единадесет хиляди/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00, BIC КОД SOMBBGSF, 2% режийни разноски в размер на 220 /двеста и двадесет/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 36 SOMB 9130 31 24758000 при „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, 2% местен данък в размер на 220 /двеста и двадесет/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, както и 144 / сто четиридесет и четири/ лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC KOД SOMBBGSF.
  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по учредяване възмездно право на строеж в съответствие с изискванията на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като всички разходи по сделката са за сметка на „EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/