Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.05.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за предоставяне на безвъзмездно право на ползване за срок от три години на две помещения от имот, частна общинска собственост, намиращ се на ул. „Д. Найденов” № 4 гр. Велико Търново за нуждите на проект „Превенция на изоставянето. Подкрепа на семейството.”

 

РЕШЕНИЕ № 196

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, т. 1 от подписано Споразумение за партньорство със Сдружение SOS Детски селища България в изпълнение на проект „Превенция на изоставянето. Подкрепа на семейството”, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за предоставяне за 3 годишно безвъзмездно ползване от Сдружение SOS Детски селища България за нуждите на проект „Превенция на изоставянето. Подкрепа на семейството” на две работни помещения от ремонтиран /І ниво/ имот, частна общинска собственост, актуван с АОС № 1397/13.05.2002 г., намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Д. Найденов” № 4.
  2. Сдружение SOS Детски селища България следва да предостави необходимото за дейностите по проекта оборудване и да заплаща месечните разходи за електроенергия, отопление, вода и СОТ на ползваните две работни помещения.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по предоставяне на описаните по - горе помещения от имота при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/