Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.05.2008 година.

 

ОТНОСНО: Изпълнение на Решение № 51 от 24.01.2008 г. на Великотърновски общински съвет и проведен конкурс за Управителя на “Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 199

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, чл.11, ал.2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона на лечебните заведения, чл.14, ал.2, чл.48, ал.1 и чл.50, ал.1 от НУУПСВОЧКТД във връзка с чл.49, л.1 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски общински съвет

  1. Определя за Управител на „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД Велико Търново – д-р Румяна Стоянова Андреева, с ЕГН 5301083036, л. к. № 113649320, издадена на 20.10.2000 г. от МВР – гр. Велико Търново, с адрес гр. Велико Търново, ул. “Драган Цончев” № 13, вх. В, ет.6, с диплома за завършено висше образование серия СЧ, № 001523, издадена на 14.11.1977 г. от Медицинска академия – гр. София, специалност “Медицина”, с диплома за призната специалност № 29304, издадена на 03.01.1986 г. от Медицинска академия – гр. София, специалност „Кожни и венерически болести”, свидетелство за професионална квалификация по специалността „Здравен мениджмънт”, серия С-2005, № 001445, издадена на 14.12.2007 г. от СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов , да сключи договор за срок от 3 (три) години, считано от датата на приемане на Решението на Великотърновски общински съвет.
  2. Възлага на Кмет на Община Велико Търново да сключи договор за възлагане на управление с лицето, определено по т.1.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/