Препис-извлечение от Протокол № 1

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 08.11.2007 година.

 

ОТНОСНО: Избор на Председател на Великотърновски Общински съвет.

 

РЕШЕНИЕ № 2

 

На основание чл. 24, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с и чл. 8 от „Правилника за организацията и дейността на Великотърновски Общински съвет, неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация”, Великотърновски Общински съвет,

 

Избира за Председател на Великотърновски Общински съвет:

 

Христо Димитров Христов

 

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            / Христо Христов/