Препис-извлечение от Протокол № 6

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.12.2007 година.

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване за финансиране на обект „Реконструкция канализация ансамбъл по улица „Опълченска” гр. Велико Търново”.

 

РЕШЕНИЕ № 20

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

  1. Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства пред ПУДООС за безвъзмездно финансиране на обект: „Реконструкция канализация ансамбъл по улица „Опълченска” гр. Велико Търново”.
  2. Определя като приоритетно изграждането на обект: „Реконструкция канализация ансамбъл по улица „Опълченска” гр. Велико Търново”.
  3. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, разрешава използването на общинска собственост, предмет на проекта.

 

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/