Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.05.2008 година.

 

ОТНОСНО:Предложение на Инициативен комитет „Велико Търново за гората” .

 

РЕШЕНИЕ № 205

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема материалите от Инициативния комитет да бъдат предоставени на всички постоянни комисии към Великотърновски Общински съвет за запознаване и изготвяне на проект за решение.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/