Препис-извлечение от Протокол № 20

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 05.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 103/ 13.03.2008 год. на Великотърновски Общински съвет.

 

РЕШЕНИЕ № 207

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет изменя и допълва Решение №103/13.03.2008 год. на Великотърновски общински съвет, както следва:

1. Изменя Решение №103/13.03.2008 год. на Великотърновски общински съвет:

Било:

Т.14 Утвърждава средства за подпомагане разходи за погребения на лица, отговарящи на условията по чл. 31 , ал.3 от ПМС 15/01.02.2008 година и съгласно цени утвърдени от Общински съвет – гр. Велико Търново за 35 /тридесет и пет/ бр. погребения в размер на 7 000 лева.

Става:

Т.14 Утвърждава средства за подпомагане разходи за погребения в размер на 7000 лева, както следва:

Т.14.1. на лица, отговарящи на условията по чл. 31 , ал.3 от ПМС 15/01.02.2008 година и съгласно цени утвърдени от Общински съвет – гр. Велико Търново за 20 /двадесет/ бр. погребения в размер на 4 000 лева;

Т.14.2. за погребения на ветераните от войните от гр. В. Търново, с постоянен адрес гр. В. Търново в размер до 3 000 лева.

На основание чл.3, ал.2 от Закона за ветераните от войните, качеството на ветеран от войните се удостоверява от Държавна агенция "Архиви".

При недостиг на средства по т. 14.1. и икономия по т. 14.2 и обратното следва трансформация на кредитите, без да се изменя бюджетния кредит за подпомагане разходите за погребения като обща сума.

 

2. Във връзка с влязлата в сила Методика за определяне на числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността и съобразно утвърдения бюджет за 2008 година, премахва от Приложение № 11 от Решение № 103/ 13.03.2008 год. на Великотърновски общински съвет следното:

“ІІІ. Третостепенни разпоредители:

1. Дом за деца – гр. Велико Търново;

2. Дом за деца – с. Балван.

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/