Препис-извлечение от Протокол № 20

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 05.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване.

 

РЕШЕНИЕ № 208

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от ЗОС и чл.2 ал.1 НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет,

1. Изважда от списъка на имотите публична общинска собственост недвижим имот в с. Малки чифлик, актуван с АОС № 692/ 03.04.2000 г., представляващ:

Сграда със ЗП 200 кв.м. на един етаж ,състояща се от:

- сутерен: маза

- І - ви етаж с вход от изток: коридор, склад, стълбище , сцена и гримьорна;

- І – ви етаж с вход от юг – два броя стаи и два броя коридори , попадаща в УПИ ІІІ- 128 от строителен квартал 20 по плана на селото.

2. На основание § 3 ал.1 от ЗНЧ и чл.39 ал.1 и ал.3 от ЗОС учредява безвъзмездно право на ползване върху цялата сграда, построена в УПИ ІІІ- 128 от строителен квартал 20 по плана на с. Малки чифлик, за срок до 31.12.2011 година, в полза на читалищното настоятелство на читалище „Светлина“ с. Малки чифлик, Община Велико Търново, актувана с АОС № 692 / 03.04.2000 година.

3. Всички разходи по поддръжка и стопанисване на сградата са за сметка на читалищната настоятелство .При заличаване на юридическото лице правото на ползване се погасява в полза на собственика на имота.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по учредяване безвъзмездно право на ползване на читалищно настоятелство на Народно читалище „Светлина” с. Малки чифлик върху цялата сграда на построена в УПИ ІІІ- 128 кв. 20 по плана на селото

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/