Препис-извлечение от Протокол № 20

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 05.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Молба за предоставяне за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 209

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 39 ал. 4 от Закона за общинска собственост и чл. 8 ал. 3 т. 5 и чл. 59 ал. 3 т. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет

  1. Дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно ползване на Министерство на правосъдието на имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 19 /старо ВНВУ/, северната част на корпус ІІІ, ет. І представляващ 3 броя помещения, коридор и санитарен възел с общо светла площ 213,07 кв.м.
  2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно ползване на имота за срок до 31.12.2011 г.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/