Препис-извлечение от Протокол № 20

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 05.06.2008 година.

 

ОТНОСНО:Приемане на размер на дължимо обезщетение съгласно Решение № 424 от 05.11.2007 г на ВТОС и във връзка с Решение № 1189/ 30.11.2006 г. на Великотърновски общински съвет.

 

РЕШЕНИЕ № 210

 

На основание чл. 23, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл.25 от ЗОС и чл. 205, ал.1, т.1 от ЗУТ и Решение № 424 от 05.11.2007 г на ВТОС, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за отчуждаване на части от ПИ № 7346, находящ се в строителни квартали № 627, № 531 по плана на гр. Велико Търново, ж.к. „Бузлуджа” и обезщетяване на собственика му за частта от ПИ № 7346 попадаща в обсега на улична регулация по ПУП на гр. Велико Търново, първа категория, трета зона, ж.к. „Бузлуджа”, за изграждането на обекти – публична общинска собственост: улица с ОК ОК 8504– 8505-8602 и за частта, попадаща в УПИ I, строителен квартал № 531, във връзка с реализирано строителство от собствениците и осигуряване на обслужващ достъп до изградените от тях обекти, както следва:

  1. Земя. Отчуждаващата се част от поземлен имот№ 7346 с площ 433 кв.м., попадаща в обсега на уличната регулация на улица с ОК ОК8504– 8505-8602 , собственост на Цанка Христова Маринова. Размерът на дължимото обезщетение е на стойност 62 785 лв. Обезщетява собственика на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост парично в брой.
  2. Земя. Отчуждаващата се част от поземлен имот № 7346 с площ 23 кв.м., попадаща в УПИ I, отреден за “жилищно строителство” от строителен квартал № 531, собственост на Цанка Христова Маринова, във връзка с реализирано строителство от собствениците на ЖСК “Динамика” и ЖСК “Търновград” и осигуряване на обслужващ достъп до изградените от тях обекти. Размерът на дължимото обезщетение е на стойност 3 335 лв. Обезщетява собственика на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост парично в брой.
  3. Общ размер на средствата, необходими за обезщетяване на собственика от Община Велико Търново – 66 120 лв.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/