Препис-извлечение от Протокол № 20

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 05.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот.

РЕШЕНИЕ № 211

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.4 от ЗОС и чл.49 ал.1 т.4 и чл.49 ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез замяна на части от недвижими имоти, както следва: общинско място с площ от 1 527 /хиляда петстотин двадесет и седем/ кв. м., представляващо част от бивш УПИ ХVІ-23, актуван с АОС №2936/20.04.2005 г., попадащо в новоурегулиран поземлен имот ХVІІ-5877,91,23 /седемнадесет римско пет хиляди осемстотин седемдесет и седем, деветдесет и едно, двадесет и три арабско/, попадащ в строителен квартал 572 /петстотин седемдесет и две/ по ПУП на гр. Велико Търново, Промишлено-складова зона “Дълга лъка”, срещу част от ПИ №91 с площ от 513,88 /петстотин и тринадесет цяло, осемдесет и осем стотни/ кв.м., собственост на “СИНТЕЗИЯ” ООД с адрес гр. София, жк “Младост 4”, Бизнес парк София, сграда 13, вх.В, №63, представлявано от Недко Христов, попадащи в УПИ ХVІІІ-23 “за озеленяване”, актуван с АОС №1986/01.09.2003 г.
  2. Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 1 527 кв. м., изготвена от лицензиран оценител “Инвестстрой – 92“ ЕООД, в размер на 149 646 /сто четиридесет и девет хиляди шестстотин четиридесет и шест/ лева без начислен ДДС; и стойността на частния имот с площ от 513,88 кв.м., изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой – 92“ ЕООД, в размер на 50 360 /петдесет хиляди триста и шестдесет/ лева без начислен ДДС. Разликата за доплащане от собственика на частния имот да бъде определена след начисляване на дължимия ДДС, като молителят следва да внесе дължимата сума по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: стойността на начисления ДДС; 2% режийни разноски върху по-голямата стойност, в размер на 2 992,92 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД; 2% местен данък върху по-голямата стойност, в размер на 2 992,92 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на експертната оценка на имотите по сметка на Община Велико Търново.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на ЗОС и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/