Препис-извлечение от Протокол № 20

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 05.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Заплащане на дължими суми за електроенергия и вода на иззето по административен ред общинско жилище.

 

РЕШЕНИЕ № 212

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Великотърновски Общинския съвет

 

1. Дава съгласие да бъдат заплатени от Община В.Търново задълженията по партиди на името на Сийка Панайотова Димитрова :

- за ел.енергия в размер на 530,97 лева плюс начислените за забава лихви;

- за вода в размер на 455,75 лева плюс начислените за забава лихви.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме необходимите действия по събиране на дължимите суми по съдебен ред от наследниците на Сийка Панайотова Димитрова

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/