Препис-извлечение от Протокол № 20

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 05.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Откриване на производство по отчуждаване на част от ПИ № 979 попадащ в обхвата на улица с ОКОК 221-222 между кв.83 и кв.84 по кадастралния и регулационен план на с.Ресен общ.Велико Търново.

РЕШЕНИЕ № 213

 

На основание чл.23, /1/ от ЗОС, чл. 22 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.205 т.1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет

 

  1. Открива производство по отчуждаване на част от поземлен имот № 979 от кв.84 по кадастралния и регулационен план на с.Ресен общ.Велико Търново за изграждането на обект: улица с ОКОК 221-22 между кв. 83 и кв.84 по плана на населеното място /публична общинска собственост/.
  2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да проведе процедурите по Глава ІІІ от Закона за общинската собственост и глава 17, Раздел І от ЗУТ.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/