Препис-извлечение от Протокол № 20

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 05.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижими имоти.

РЕШЕНИЕ № 214

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи: сграда със ЗП в размер на 144 кв.м., масивна, двуетажна, заедно с отстъпеното право на строеж съобразно застроената площ на сградата и сграда – складове със ЗП в размер на 170 кв.м., масивна, едноетажна, заедно с отстъпеното право на строеж съобразно застроената площ на сградата; актувани с акт за частна общинска собственост №4382/13.11.2007 г., в полза на лицата: Стефан Димитров Стефанов, Виолета Димитрова Дончева, Цветан Иванов Ценов, Лиляна Станчева Дойнова, Мара Станчева Целова, Ганка Христова Драева, Марин Димитров Хараламбиев, Любомир Маринов Хараламбиев, Сашка Иванова Йорданова, Бонка Ганчева Тарапанова, Елена Стоименова Драева, Пенка Ганева Иванова, Марийка Ганева Иванова, Радка Спасова Игнатова и Йорданка Спасова Пашова в качеството им на съдружници, респективно техни наследници, на прекратеното събирателно дружество „Балкан” Велико Търново, собственици на поземлен имот № 83 /осемдесет и три/ от строителен квартал 223 /двеста двадесет и три/ по ПУП на гр. Велико Търново, в който имот попадат описаните сгради.
  2. Утвърждава стойността на сградите, равна на експертната оценка, изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 47 691 /четиридесет и седем хиляди шестстотин деветдесет и един/ лева без начислен ДДС.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/